Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
nad 2000 Kč doprava ZDARMA!
DOMIbagsDOMIbags Kategorie zboží

Právní doložka

Právní doložka společnosti DOMI CZ, s.r.o., IČ 25 74 36 27, se sídlem Praha 1, Nové Město, Hybernská 1012/30, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 66229

Pro společnost DOMI CZ, s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá společnost DOMI CZ, s.r.o. výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost DOMI CZ, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 5.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Zákazník registrací souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a obchodní firma.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Vyžadujeme souhlas se zpracováním údajů v rámci probíhající objednávky, ale nevyžadujeme souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazníkovi je umožněno provést objednávku bez registrace.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl společností DOMI CZ, s.r.o. poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zákazník provedením registrace, jakož i provedením objednávky, vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři do marketingové databáze společnosti DOMI CZ, s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři společnost DOMI CZ, s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností DOMI CZ, s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace či provedením objednávky zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Osobní údaje zákazníka budou zpřístupněny zaměstnancům společnosti a dále přepravním společnostem za účelem možnosti doručení zboží zákazníkovi, s čímž zákazník provedením registrace, jakož i provedením objednávky, souhlasí.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost DOMI CZ, s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost DOMI CZ, s.r.o. má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li společnost DOMI CZ, s.r.o., že jí zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.

Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že společnost DOMI CZ, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat společnost DOMI CZ, s.r.o. o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost DOMI CZ, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li shora uvedená žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost DOMI CZ, s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li společnost DOMI CZ, s.r.o. žádosti zákazníka, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává v oblasti ochrany osobních údajů dozor. Postup podle předchozího ustanovení nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Pokud vedle společnosti DOMI CZ, s.r.o. jako správce zpracovává pro společnost DOMI CZ, s.r.o. osobní údaje zpracovatel, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.

Prodávající umožní nákup zboží bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Cookies

Aby byl e-shop pro zákazníky co nejkomfortnější, některé jeho části využívají soubory

cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující specifická data, která jsou uložena v prohlížeči na pevném disku počítače. Cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, které servery společnosti DOMI CZ, s.r.o. posílají počítači zákazníka a které umožňují lepší využití serverů společnosti DOMI CZ, s.r.o. a přizpůsobení jejich obsahu potřebám zákazníků.

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookie, které jsou uloženy v počítači zákazníka jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači zákazníka déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé soubory cookie pomáhají počítač zákazníka identifikovat, jestliže opětovně navštíví www. společnosti DOMI CZ, s.r.o., neumožňují však jakkoliv identifikovat osobně zákazníka. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky společnosti DOMI CZ, s.r.o. zájmům zákazníka a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůže společnost DOMI CZ, s.r.o. jakkoliv identifikovat zákazníka osobně a příslušná data ukládá zcela anonymizovaně a nespojuje je s jakýmikoliv jinými daty. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může zákazník jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Cookies umožňují společnostem sbírat informace o využívání jejich služeb a následně vylepšovat a přizpůsobovat zavedené služby. Cookies poskytují informace o osobní identifikaci. Soubory cookies se využívají k funkcím nákupního košíku a k tvorbě statistik vztahujících se k využívání e-shopu, aby bylo možné neustále zlepšovat nabídku zákazníkům. Společnost DOMI CZ, s.r.o. nevyužívá technologie spojující shromažďované informace s osobními údaji zákazníka prostřednictvím cookies za účelem zjištění jeho totožnosti. Obecně platí, že e-shop lze využívat bez použití cookies, některé funkce e-shopu však mohou být nepřístupné.

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu internetových stránek společnosti DOMI CZ, s.r.o. použije zákazník stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou počítači zákazníka zapamatovat si navštívené stránky a preferované nastavení jednotlivých stránek zákazníka. Společnost DOMI CZ, s.r.o. nevyužívá technologie spojující shromažďované informace s osobními údaji zákazníka prostřednictvím cookies za účelem zjištění jeho totožnosti. Obecně platí, že e-shop lze využívat bez použití cookies, některé funkce e-shopu však mohou být nepřístupné. Každý prohlížeč může být nastaven tak, že cookies nejsou povoleny anebo prohlížeč upozorňuje zákazníka při odesílání cookies. Prostřednictvím webových serverů společnosti DOMI CZ, s.r.o. mohou být v počítači zákazníka ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách společnosti DOMI CZ, s.r.o. provozovány. V rámci remarketingu využívá společnosti DOMI CZ, s.r.o. také systémy Google. Data z remarketingu používá výhradně k rozlišení návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Rozlišení je vytvořena na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google a v Obsahové síti Google prostřednictví reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange. Z příjmu těchto cookies je možné se odhlásit na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/. Zákazník uzavřením smlouvy s DOMI CZ, s.r.o., resp. i registrací či učiněním objednávky u DOMI CZ, s.r.o. souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač a shora popsaným využitím IP adresy. V případě, že je nákup na e-shopu možné provést a závazky společnosti DOMI CZ, s.r.o. z uzavřené smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může kupující zákazník podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti DOMI CZ, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost DOMI CZ, s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost DOMI CZ, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.

Společnost DOMI CZ, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost DOMI CZ, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není jinak výslovně uvedeno u konkrétních produktů a služeb. Informace uvedené na webových stránkách společnosti DOMI CZ, s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti DOMI CZ, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

V nabídce umístěné na e - shopu lze nalézt odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Společnost DOMI CZ, s.r.o. nemá na chod uvedených webových stránek žádný vliv, proto doporučujeme zákazníkovi seznámit se s informacemi o ochraně osobních údajů, které budou na těchto stránkách uvedeny. Společnost DOMI CZ, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které odkazuje.

Copyright © DOMIBAGS - Kožená galanterie 2019
tvorba www stránek People For Net a.s.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.