Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
Telefon+420 608 455 705 (PO - PÁ od 8:00 - 17:00)
nad 2000 Kč doprava ZDARMA!
DOMIbagsDOMIbags Kategorie zboží

Prodejní podmínky pro podnikatele - Nákupní řád

Obchodní podmínky pro podnikatele

společnosti DOMI CZ, s.r.o., IČ 25 74 36 27, DIČ: CZ 25 74 36 27, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66229 platné od 15.8. 2019.

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kabelek, cestovních zavazadel, tašek na notebooky, peněženek, kufrů, aktovek a dalších doplňků, tedy mezi společností DOMI CZ, s.r.o. (dále také jen jako "prodávající") a jejími zákazníky, kteří jsou podnikateli (dále jen "kupující").

Prodávající
DOMI CZ, s.r.o., IČ 25 74 36 27, DIČ: CZ 25 74 36 27, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa: Náchodská 2656/222a, Horní Počernice
193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66229, emailová adresa: info@domibags.cz, e-shop@domibags.cz, tel.: +420 222 212 724, je právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona, zabývající se prodejem zboží v oblasti prodeje kabelek, cestovních zavazadel, tašek na notebooky, peněženek, kufrů, aktovek a dalších doplňků kupujícím.

Kupující
Kupující je podnikatelem, který při zahájení obchodních vztahů sděluje prodávajícímu údaje o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (údaje z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, případně z obdobných registrů, o registraci k dani DPH apod.) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani konkrétní kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Konkrétní kupní smlouva s kupujícím je nadřazena znění těchto obchodních podmínek.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Uživatelský účet, bezpečnost a ochrana informací
Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Každý kupující přes systém elektronického obchodu, který je umístěného na www.domibags.cz (dále jen e-shop), při registraci do evidence zákazníků zadá svůj e-mail a heslo (telefonní číslo, fakturační adresu, dodací adresu, obchodní firmu podnikatele), s tím, že se zavazuje držet heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího – fyzické osoby jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání).

Uzavření kupní smlouvy
Prodávající se zavazuje dodávat na základě jednotlivých objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím, popř. na základě uzavřených kupních smluv, zboží z aktuálního prodejního seznamu zboží a převést na kupujícího vlastnické práva k tomuto zboží a kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží jeho kupní cenu v termínech splatnosti.

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto nebo v těchto obchodních podmínkách stanovené jinak, je kupní smlouva považována za uzavřenou po podpisu oběma smluvními stranami nebo jakmile prodávající potvrdí jakoukoli písemnou formou písemnou objednávku kupujícího.

Objednávka zboží kupujícím musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailem nebo přes e-shop.

Objednávka musí obsahovat minimálně tyto údaje: název zboží, požadované množství, místo dodání, obchodní firmu kupujícího, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby oprávněné jménem kupujícího jednat, včetně telefonického a emailového spojení, jeho IČ a DIČ a dále musí kupující v objednávce výslovně potvrdit, že se seznámil s textem těchto obchodních podmínek a v případě kupujícího - fyzické osoby také se zpracováním osobních údajů.

Podpisem, nebo odesláním objednávky kupující vždy stvrzuje nejen souhlas s textem těchto obchodních podmínek, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít kupní smlouvu na v objednávce uvedené zboží s prodávajícím a dále potvrzuje v případě kupujícího fyzické osoby skutečnost, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů umístěném na e-shopu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany prodávajícího kupujícímu.

Informace o zboží a jeho vlastnostech (jako např. rozměry, hmotnost, technické charakteristiky, plány, ceny, výkony a ostatní údaje) uvedené v e-shopu, katalozích, brožurách, inzercích, ceníkách apod. prodávajícího jsou pouze popisné, závazné jsou pouze tehdy, jsou-li výslovně zmíněny v potvrzení objednávky, v kupní smlouvě či jiným způsobem potvrzené prodávajícím.

Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka potvrzená prodávajícím nemůže být kupujícím stornována, pokud stornování objednávky není prodávajícím písemně schváleno.

Kupní smlouva na dodání zboží na objednávku nebo na zboží, které není skladem, je uzavírána s následující rozvazovací podmínkou: V případě, že zboží na objednávku nebo zboží, které není skladem, nebude mít prodávající k dispozici ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty uvedené pro dostupnost zboží na e-shopu, tak kupní smlouva ohledně předmětného zboží zaniká doručením informace o nedostupnosti objednaného zboží kupujícímu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Kupní cena a její splatnost
Kupní cena zboží se řídí aktuálním ceníkem zboží prodávajícího platným v době dodání zboží, vyjma kupní ceny uvedené v e-shopu. Ceny jsou uváděny s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH, s vyznačením měny.

Prodávající je oprávněn změnit ceník zboží prodávajícího bez předchozího upozornění.

V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny uvedené s DPH, pokud není uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. K cenám uvedeným v e-shopu se nepřipočítávají žádné další poplatky, pokud není výslovně v e-shopu nebo v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo do odvolání akce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující dostane zboží objednané v e-shopu za cenu platnou v okamžiku objednání. Změna ceny zboží v e-shopu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Kupní cena je splatná
při osobním odběru zboží v hotovosti nebo platební kartou nejpozději při osobním odběru zboží nebo předem bankovním převodem či platební kartou;
při zaslání zboží prostřednictvím přepravce předem bankovním převodem či platební kartou, pokud není zboží zasílané na dobírku;
případně při zaslání zboží na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, pokud není v e-shopu uvedené jinak. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je kupní cena splatná ihned. V případě bezhotovostní platby předem bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti prodávajícímu či jeho zástupci, popř. přepravci při zaslání zboží na dobírku.

Kupující není oprávněn snížit kupní cenu o jakoukoliv částku, kromě předem dohodnutých vzájemných zápočtů dlužných částek, kupující je oprávněn započítat na kupní cenu pouze pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu písemně uznané nebo soudně přiznané. Jiné než v předchozí větě uvedené pohledávky není kupující oprávněn na kupní cenu započítat.

Úhrada kupní ceny nesmí být opožděna z jakéhokoliv důvodu, který není písemně odsouhlasen oběma stranami.

Evidence tržeb
Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 2 pracovních dnů.

Formu účtenky zákon o evidenci tržeb nestanoví. Účtenku tedy lze vystavit i elektronicky. Elektronicky vystavené účtenky lze zasílat například e-mailem. Na základě tohoto ustanovení si vyhrazuje prodávající právo v některých případech zaslat kupujícímu doklad elektronickou formou na kupujícím v uživatelském účtu uvedený email.

Doba plnění
Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 14 dnů (pokud není domluveno jinak) ode dne, kdy je zboží připraveno v kamenném obchodě k odběru. Po marném uplynutí této lhůty, pokud se smluvní strany před jejím uplynutím nedohodnou jinak, pozbývá uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto předáno přepravci k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při platbě kartou či platbě bankovním převodem předem je zboží předáno přepravci k přepravě do 5 pracovních dnů od dojití platby. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do 10 dnů od objednání, tedy zboží není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do pátého pracovního dne po potvrzení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu.

Pro případ jiného způsobu dodání zboží než osobním odběrem se sjednává, že pokud prodávající neodešle kupujícímu prostřednictvím zvoleného dopravce objednané zboží ani ve lhůtě 30 dní od na e-shopu uvedeného či dohodnutého termínu dodání, tak po marném uplynutí této lhůty, pokud se smluvní strany před jejím uplynutím nedohodnou jinak, pozbývá uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány.

Dodací lhůty začínají běžet až ode dne uzavření kupní smlouvy, popř. ode dne potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, pakliže není uvedené v těchto obchodních podmínkách jinak. Termíny dodání se prodlužují odpovídajícím způsobem z důvodů vyšší moci nebo z jiných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. V případě, kdy je kupní cena splatná před dodáním zboží, není prodávající povinen do doby zaplacení kupní ceny zboží dodat objednané zboží kupujícímu.

Uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím pozbývá platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány, pokud se zboží dodávané jiným způsobem dodání než osobním odběrem vrátí prodávajícímu od přepravce jako nedoručitelné kupujícímu z jakéhokoliv důvodu.

Dokumentace
Prodávající je povinen současně se zbožím dodat následující dokumentaci potřebnou k užívání zboží, pakliže taková je zapotřebí. V případě, že platné právní předpisy budou vyžadovat předání další dokumentace, dodá prodávající i dokumentaci požadovanou právními předpisy.

Dodání zboží
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží, pokud je podle kupní smlouvy prodávající povinen dodat zboží přímo sám do místa dodání nebo v momentě, kdy je zboží připraveno k převzetí pro kupujícího, s kterým je kupující v prodlení.

Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

V případě, že kupující nebude mít žádný specifický požadavek na obal zboží, je typ balení zboží určen prodávajícím.

Zboží bude dodáno na adresu místa dodání uvedenou na objednávce zboží, popř. v kupní smlouvě.

Prodávající je oprávněn ke splnění svých závazků použít subdodavatele či dodat dílčí plnění.

Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je zboží dodáno jeho předáním k přepravě pro kupujícího prvnímu přepravci na území ČR nebo převzetím zboží kupujícím v případě dodání zboží přímo kupujícímu. Převzetí zboží bude potvrzeno na dodacím listu, popř. na jiném dokumentu stvrzujícím dodání zboží, kupujícím, případně odpovědným pracovníkem kupujícího.

Dopravu zboží do místa určení zajistí prodávající dle své volby. Cena dopravy není zahrnuta v ceně zboží a kupující je povinen ji uhradit, pokud výslovně není v rámci objednávky prostřednictvím e-shopu uvedené jinak.

V případě nutnosti vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, musí být zboží vráceno nepoškozené a ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato. Spolu se zbožím musí být vráceny i dokumenty předané se zbožím.

Osobní odběr zboží je možné realizovat v kupujícím vybrané prodejně prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Aktuální seznam prodejen prodávajícího a aktuální otevírací doba prodejen je uvedena v e-shopu v sekci https://www.domibags.cz/prodejny/.

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba objednávající zboží nebo osoba k tomu pověřená či zmocněná (oprávněná). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a případně se na požádání prokázat platným občanským průkazem, platným cestovním pasem nebo vytištěným potvrzením objednávky.

Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít včas na sjednaném místě plnění. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s danou dodávkou zboží, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu. Povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit jeho cenu dle dohodnutých podmínek.

Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Odpovědnost za vady

Kupující - podnikatelé nemají právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu jako spotřebitelé.

Veškerá reklamační řízení musí probíhat písemnou formou.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít při dodání vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží včetně dodaného příslušenství ke zboží.

V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti nebo množství, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují, kupující je povinen přiložit k reklamovanému zboží řádně vyplněný dokument (je přiložen u zboží nebo je ke stažení na www.domibags.cz), kde bude uveden datum prodeje, název zboží, výrobní číslo zboží, maximálně výstižný popis závady (popř. jak k závadě došlo) a dále kopii prodejního dokladu (faktury, paragon, účtenky, potvrzenou záruční kartou).

Pokud kupující nepředá zboží k reklamačnímu řízení v originálním obalu, není prodávající odpovědný za případné vady zboží vzniklé v důsledku nevhodnosti obalu, v kterém bylo zboží předáno k reklamaci, popř. v důsledku neexistence žádného obalu.

V případě, že zboží má zjevné vady, které byly způsobeny dopravou, při jeho předání dopravcem kupujícímu, je kupující povinen uplatnit reklamaci přímo u řidiče dopravce nebo na dispečinku dopravce v rámci sepsání protokolu, a to nejpozději do druhého pracovního dne od obdržení vadného zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@domibags.cz, e-shop@domibags.cz, sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a tento do 24 hodin doručit (osobně nebo zaslat e-mailem) prodávajícímu.

Zjevné vady zboží dodaného kupujícímu musí být nahlášeny písemnou formou kupujícím prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím, skryté vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od momentu, kdy byly zjistitelné. Zboží reklamované pro zjevné vady, musí být zasláno/předáno prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po zjištění závady.

V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to znamená uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést z jakého důvodu tak je.

Prodávající není odpovědný za vady, které vznikly takovými provozními podmínkami, které neodpovídají smluvním podmínkám, resp. podmínkám, pro které bylo zboží dodáno, nevhodným nebo neodborným používáním, skladováním, chybnou montáží, přirozeným opotřebením, opravami provedenými neproškolenými techniky, chybným nebo nedbalým zacházením, neřádnou péčí. Kupující bere na vědomí, že prát lze pouze takové zboží, u něhož je možnost praní označena.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Dále není prodávající odpovědný za vady zboží, které byly u prodávajícího uplatněny až po uplynutí doby, v níž je třeba uplatnit vady z odpovědnosti u prodávajícího.

Reklamované zboží bude zasláno prodávajícímu na náklady kupujícího. V případě, že reklamace bude oprávněná, bude opravené zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího, v případě neoprávněnosti reklamace nese náklady spojené s reklamačním řízením, popř. s případnou opravou zboží, kupující.

Prodávající odstraní na své náklady pouze ty vady, za které je odpovědný, tedy konstrukční, materiální a výrobní vady, pokud není vyloučena jeho odpovědnost za dotčené vady podle právních předpisů či dle ustanovení těchto obchodních podmínek či vlastní kupní smlouvy.

V případě, že kupující zjistí zjevné vady zboží při jeho převzetí, které nejsou způsobeny dopravou a bezodkladně po převzetí zboží uplatní reklamaci zjevných vad zboží u prodávajícího, má kupující vždy právo na výměnu zboží, popř. pokud nemá prodávající zboží k výměně k dispozici, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a prodávající mu vrátí kupní cenu zboží.

Při uznané reklamaci kupujícího, prodávající poskytne kupujícímu chybějící zboží, pokud reklamace spočívá v dodání menšího počtu zboží, než bylo objednáno, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstraní právní vady nebo prodávající dodá kupujícímu opravený reklamovaný výrobek, či v případě, že oprava zboží nebude možná, dodá prodávající kupujícímu náhradní výrobek, a to vždy podle druhu reklamovaných vad.

Volba způsobu odstranění vad zboží (oprava nebo výměna vadné části) náleží prodávajícímu.

Kupující má právo odstranit vady zboží sám pouze tehdy, pokud je prodávající z prodávajícím zaviněných důvodů ležících na jeho straně neodstranil ani v náhradní lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k odstranění vad.

Sleva z kupní ceny může být poskytnuta pouze tehdy, pokud se prodávající 3x bezúspěšně pokoušel odstranit vadu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Kompletní náhradní dodávka nebo odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího může následovat pouze tehdy, pokud není dodané zboží použitelné kvůli podstatným neodstranitelným vadám, popř. pokud je vada zjištěna při rozbalení zboží a ihned nahlášena prodávajícímu.

Kupující spolupracuje s prodávajícím při vyřízení záruční reklamace s maximální snahou, o co její nejrychlejší vyřízení.

Prodávající není odpovědný za škody, výrobní ztráty, ušlý zisk, ztráty výnosů apod., pokud byly zapříčiněny kupujícím nebo třetí osobou nebo nedostatkem součinnosti ze strany kupujícího.

Prodávající nenahrazuje škodu, která převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu prodávající jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možné předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době prodávající znal nebo měl znát při obvyklé péči.

Vrácení zboží
Prodávající není povinen převzít zpět zboží, pokud není důvodem pro vrácení zboží reklamace vad zboží (kvalitativní či kvantitativní reklamace zboží). Veškeré vracení zboží (princip, termíny, podmínky) musí být písemně dohodnuto oběma stranami.

V případě nutnosti vrácení zboží realizovaném po jeho převzetí kupujícím prodávajícímu, musí být zboží vráceno ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato. Spolu se zbožím musí být vráceny i dokumenty předané se zbožím.

Možnost odstoupení od smlouvy
Za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje prodlení s dodáním zboží přesahující o 30 dní termín dodávky popsaný v těchto obchodních podmínkách, dále pak prodlení se zaplacením kupní ceny dodaného zboží delší 14-ti dnů.

Smluvní strany mohou od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany popsaného v předchozím odstavci tohoto článku. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno.

Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od kupní smlouvy uznává či nikoliv.

V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany na základě kupní smlouvy, od které bylo řádně odstoupeno, zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému zboží proti na základě kupní smlouvy, od které bylo řádně odstoupeno, dodanému zboží, a to do pěti dnů poté, co bude úkon odstoupení postaven právně najisto, pokud si smluvní strany nedohodnou něco jiného.

Sankce

V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % nezaplacené částky kupní ceny za každý započatý den prodlení.

Přechod vlastnického práva
Prodávajícím kupujícímu dodané zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího a kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dodanému na základě kupních smluv teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny.

Kupující je povinen informovat v případě soudní exekuce či insolvenčního řízení zahájených na jeho majetek bezodkladně osobu pověřenou zpeněžením majetku kupujícího, že zboží prodávajícího, ke kterému prozatím nenabyl kupující vlastnické právo v důsledku výhrady vlastnictví, je ve vlastnictví prodávajícího a nemůže tak být předmětem exekuce na majetek kupujícího či zahrnut do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení prohlášeného na majetek kupujícího. Dále je kupující povinen v případě, že bude zboží ve vlastnictví prodávajícího osobou pověřenou zpeněžením majetku kupujícího považováno za předmět exekuce či zahrnuty do seznamu majetkové podstaty, okamžitě informovat o těchto skutečnostech prodávajícího.

Ostatní ujednání
Tento smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Vyšší moc
V případě okolností, které v době uzavření kupní smlouvy nemohly být předpokládány a které brání uskutečnění smluvních povinností prodávajícího, jakož i okolností, které brání plnění povinností prodávajícího a které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího, má prodávající právo pozdržet splnění povinností do doby obnovení normálních obchodních podmínek. Pouze ty události, kterým prodávající nemohl zabránit, případně je odvrátit, jako např. války, revoluce, stávky, přírodní katastrofy, teroristické útoky, opatření státních orgánů a nedostatek či výpadek dodávky energií a materiálů, které nebyly způsobeny prodávajícím apod., jsou považovány za případy vyšší moci.

Rozhodné právo a rozhodování sporů
Tyto obchodní podmínky, jejich výklad, plnění nebo jakékoli porušení se budou řídit a budou vykládány v souladu s Českým právem jako rozhodným právem.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky změnit dle svého uvážení.

V případě sporu, který strany nejsou schopny vyřešit vzájemným jednáním, bude spor rozhodnut Městským soudem v Praze, popř. pokud bude dána ve věci věcná příslušnost okresního soudu, tak na Obvodním soudu pro Prahu 1.

Postup v případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a platným právem
Pokaždé, kdy je to možné, bude každé ustanovení těchto obchodních podmínek vykládáno takovým způsobem, aby bylo platné a závazné podle rozhodného práva. V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude s konečnou platností považováno za nevyhovující právu nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude považováno za vyjmuté z těchto obchodních podmínek, ale všechna ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek zůstanou v platnosti a ustanovení nevyhovující právu bude nahrazeno obdobným, odpovídajícím původnímu záměru v rozsahu dovoleném rozhodným právem.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané prodávajícím ode dne jejich vyhlášení a jsou platné od 15. 8. 2019. Tímto dnem tyto obchodní podmínky rovněž ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky prodávajícího, a to bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Praze dne 15. 8. 2019


DOMI CZ, s. r. o.

Formulář pro reklamaci - podnikatelé 2019

Copyright © DOMIBAGS - Kožená galanterie 2019
tvorba www stránek People For Net a.s.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.